ΠροφίλΗ Εταιρεία Συγγραφέων (Hellenic Authors' Society) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός (μη κερδοσκοπικό σωματείο) που συστάθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1981. Διοικείται από επταμελές Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μια διετία.

22ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

  • Πρόεδρος:  Ιωσήφ Βεντούρας
  • Αντιπρόεδρος : Έρη (Ερασμία) Σταυροπούλου
  • Ταμίας:  Κλαίτη (Κλεάνθη) Σωτηριάδου
  • Γενικός Γραμματέας: Άννα Αφεντουλίδου

 

ΜΕΛΗ: 

 

  • Γιώργος Κορδομενίδης
  • Αντώνης Δ. Σκιαθάς
  • Αγγελικη Στρατηγοπούλου

 

Γραφείο Τύπου: Ελένη Καρρά


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1981

Οι συγγραφείς που υπογράφουν αυτό το κείμενο προέρχονται από διαφορετικούς αισθητικούς, ιδεολογικούς ή πολιτικούς χώρους και από διαφορετικές γενιές. Πέρα όμως από τις διαφορές τους, συμφωνούν σε ορισμένες βασικές αρχές, που επιθυμούν με τη δήλωσή τους αυτή να τις διατυπώσουν δημόσια, υπογραμμίζοντας ότι διατηρούν στο ακέραιο τις προσωπικές πεποιθήσεις τους. Πιστεύουν ότι η ελευθερία και η πολλαπλότητα στην έκφραση, η αντιπαράθεση των ιδεών, η ανεξαρτησία της πνευματικής δημιουργίας από κρατικές, κομματικές ή άλλες οικονομικής τάξεως χειραγωγήσεις αποτελούν αναγκαίους όρους για την πραγμάτωση του συγγραφικού έργου.

Ταυτόχρονα όμως, πιστεύουν στην ενεργητική και την κατά πεποίθηση συμμετοχή των πνευματικών ανθρώπων στα κοινά για την αποτίμηση του παρόντος και τον καθορισμό του μέλλοντος της χώρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην παιδεία και τη γλώσσα. Τούτο επιβάλλεται περισσότερο σήμερα, που οι συνέπειες της πρόσφατης δικτατορίας βαραίνουν ακόμη.

Πιστεύουν ότι η προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη είναι χρέος κοινό. Σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται την αλληλεγγύη, αισθάνονται αλληλέγγυοι με κάθε συγγραφέα και με κάθε άνθρωπο, οπουδήποτε της γης, που διώκεται για το έργο ή τις ιδέες του.

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουν ότι έχουν την υποχρέωση να συμπαραταχθούν σε μια συλλογική προσπάθεια, που θα καθιστούσε δυνατή τη συγκρότηση ενός φορέα αντιπροσωπευτικού του πνευματικού δυναμικού του τόπου και ικανού να εκφράσει τις αρχές αυτές και, συγχρόνως, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα των μελών του. Γιατί θεωρούν αυτονόητο ότι το έργο του συγγραφέα, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, είναι μορφή εργασίας, από την άσκηση της οποίας απορρέουν δικαιώματα που πρέπει να αναγνωρίζονται και να εξασφαλίζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει προνομιακή μεταχείριση, αλλά ούτε και δυσμενείς διακρίσεις για τον συγγραφέα.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία Hellenic Authors’ Society ή Societé des Écrivains Grecs.

 
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.     Η προάσπιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας στο λόγο και την έκφραση, μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.

2.      Η ανάληψη κάθε πρόσφορης δραστηριότητας για την προαγωγή και τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας.

3.     Η προστασία των υλικών, πνευματικών και ηθικών δικαιωμάτων των μελών του. Η εν γένει κατοχύρωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων και, ιδίως, των συγγραφικών τους δικαιωμάτων.

4.     Η συμπαράσταση – δικαστική, ηθική ή άλλη – σε κάθε συγγραφέα, μέλος ή όχι της Εταιρείας, που το έργο του υφίσταται οιασδήποτε μορφής λογοκρισία, ή που ο ίδιος διώκεται για το έργο ή τις ιδέες του, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η δικαστική αρωγή σε κάθε μέλος που αντιμετωπίζει διώξεις για το συγγραφικό του έργο.

5.     Η ενεργός παρέμβαση στις κρατικές και εν γένει δημόσιες διαδικασίες λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων που αφορούν στα λογοτεχνικά και πολιτισμικά πράγματα.

 
ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία, διατηρώντας την πλήρη αυτοτέλειά της, μπορεί να συνεργάζεται σε βάση ισοτιμίας με σωματεία ή άλλα νομικά πρόσωπα, ελληνικά ή αλλοδαπά, που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς.

Οι σκοποί πραγματοποιούνται:

α) Με τη διοργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων και, γενικά, με την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που αποβλέπει στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου.

β) Με τη σύσταση επιτροπών για την έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων των συγγραφέων.

γ) Με την έκδοση περιοδικού ή άλλων εντύπων και με την παρουσία της Εταιρείας στο Διαδίκτυο.

δ) Με τη συνεργασία της Εταιρείας σε βάση ισοτιμίας, διατηρώντας όμως την πλήρη αυτοτέλειά της, με σωματεία ή άλλα νομικά πρόσωπα, ελληνικά ή αλλοδαπά, που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης ν’ αναθέτει ή ν’ αποδέχεται διάφορες επιστημονικές εργασίες, μελέτες και συνεργασίες με άλλους φορείς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 
ΜΕΛΗ

 

ΑΡΘΡΟ 4
1)    Η Εταιρεία έχει μέλη τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει στην ελληνική γλώσσα ποιήματα, πεζογραφήματα, δοκίμια και μελέτες για τη λογοτεχνία ή λογοτεχνικές μεταφράσεις, που με την ποιότητά τους συμβάλλουν στην προαγωγή του ελληνικού λόγου.

β) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού με τα προσόντα των τακτικών μελών, ή αλλοδαποί συγγραφείς, αν έχουν δημοσιεύσει μελέτες, μεταφράσεις, άρθρα κ.λπ., που συντείνουν στην προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας.

γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί συγγραφείς που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση των σκοπών της Εταιρείας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 5
Για την εισδοχή νέων μελών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1)    Ο συγγραφέας που επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος της Εταιρείας και αποδέχεται το καταστατικό της μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση, εφόσον έχει δημοσιεύσεις που εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 4 και έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από την πρώτη του δημοσίευση.

2)    Την αίτηση του υποψηφίου μέλους πρέπει να συνοδεύουν δύο αντίτυπα των βιβλίων ή των δημοσιευμάτων του και στοιχεία για την πνευματική του παρουσία (κριτικές κλπ.) όπως επίσης και αιτιολογημένη έκθεση ή εκθέσεις με την υπογραφή τουλάχιστον επτά τακτικών μελών.

3)    Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, φέρνει την αίτηση στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση.

4)    Τρεις μήνες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί σε όλα τα τακτικά μέλη τα ονόματα των υποψηφίων μελών και υπογραφόντων την αίτηση κάθε υποψηφίου μέλους, και διανέμει αντίγραφα των αιτιολογημένων εκθέσεων. Επίσης με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έργα, τα δημοσιεύματα και τα άλλα στοιχεία που αφορούν στη λογοτεχνική παρουσία κάθε υποψηφίου, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους στα γραφεία της Εταιρείας.

5)    Στη Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακεφαλαιώνονται για κάθε υποψήφιο χωριστά οι αιτιολογημένες εκθέσεις, όπως επίσης και οι ενδεχόμενες γραπτές αντιρρήσεις, και αναφέρονται τα ονόματα των μελών που τις συνέταξαν και τις προσυπογράφουν. Αμέσως κατόπιν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των αιτήσεων με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον 55% των παρόντων μελών.

6)    Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκριτική ή απορριπτική, ανακοινώνεται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που η απόφαση είναι εγκριτική, ο εκλεγείς καταβάλει στο ταμείο της Εταιρείας το ορισμένο ποσό ως δικαίωμα  εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του, εγγράφεται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στα μητρώα της Εταιρείας και θεωρείται μέλος της, από τότε που η Γενική Συνέλευση έλαβε σχετική απόφαση.

7)    Σε περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, μπορεί να εισαχθεί στη Γενική Συνέλευση με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου νέα αίτηση, εφόσον ο υποψήφιος έχει δημοσιεύσει νέα εργασία.

 
ΑΡΘΡΟ 6
Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και την πλειοψηφία του ως άνω άρθρου 5, § 5, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα των μελών:

1)    Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

2)    Τα αντεπιστέλλοντα μέλη, καθώς και τα επίτιμα, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε το δικαίωμα ψήφου. Μπορούν όμως να παρίστανται και να παίρνουν το λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ισότιμα στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

 
ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις των μελών:

1)    Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, να τηρούν τους όρους του Καταστατικού, να ενεργούν βάσει αυτού και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου.

2)    Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, επιπλέον, να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές, που η τιμή τους καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 
ΑΡΘΡΟ 9

Αποχώρηση:

Τα μέλη μπορούν ν’ αποχωρούν από την Εταιρεία με σχετική έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αποχωρούντα μέλη έχουν τη δυνατότητα, με αιτιολογημένη αίτησή τους, να επανεγγραφούν, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Παύουν να είναι μέλη όσοι δεν καταβάλλουν τη συνδρομή τους επί τρία συνεχή έτη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι δικαιολογημένα δεν έγινε η εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Αποβολή:

1)    Τακτικό μέλος της Εταιρείας αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία του κοινοποιείται, εφόσον:

       α) Ενεργεί εκ προθέσεως αντίθετα προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

       β) Παραβιάζει τους όρους του Καταστατικού.

       γ) Προβαίνει σε ενέργειες, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί αυθαίρετα το όνομα της Εταιρείας.

       δ) Κατηγορείται για λογοκλοπία που έχει αποδειχθεί.

       ε) Παρακωλύει συστηματικά τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων και των εκδηλώσεων της Εταιρείας.

     στ) Απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις.

       ζ) Οφείλει συνδρομές, όπως ορίζει το άρθρο 9.

2) Αντεπιστέλλον ή επίτιμο μέλος της Εταιρείας αποβάλλεται με την ίδια διαδικασία για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε της προηγούμενης παραγράφου.

 
ΑΡΘΡΟ 11

Προσφυγή:

1)    Το μέλος που αποβάλλεται για τις περιπτώσεις που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο μπορεί να ζητήσει με προσφυγή του στην επόμενη Γενική Συνέλευση την ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποβολή του από την Εταιρεία. Η προσφυγή πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατίθεται στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. στο διαγραφόμενο μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει υποχρεωτικά την προσφυγή στα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος που μεσολαβεί από την κατάθεση της προσφυγής ως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι μικρότερος από δεκαπέντε ημέρες, η προσφυγή μπορεί να εξεταστεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2)    Όσο διαρκεί η μηνιαία προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, αναστέλλεται η εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αναστέλλεται η εφαρμογή της σε περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης της προσφυγής, ώσπου να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε τελευταίο βαθμό και, εφόσον η απόφασή της είναι θετική, το μέλος παραμένει στην Εταιρεία.

3)    Το μέλος που αποβλήθηκε για τις περιπτώσεις του άρθρου 10, μπορεί, με αιτιολογημένη αίτησή του, να επανεγγραφεί στην Εταιρεία με τη διαδικασία του άρθρου 9.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
 
ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 12

Πόροι της Εταιρείας είναι:

1)    Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών της. Τα σχετικά ποσά καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

2)    Οι έκτακτες εισφορές που καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

3)    Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα ή παροχές από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον δεν αντίκεινται στους σκοπούς της Εταιρείας και δεν θέτουν περιορισμούς στη δραστηριότητά της.

4)    Εισπράξεις από εκδηλώσεις, γιορτές ή εκδόσεις της Εταιρείας, εισοδήματα από την περιουσία που τυχόν θα αποκτήσει, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στην Εταιρεία.

5)    Για την απόκτηση κινητών ή ακίνητων σημαντικής αξίας εξ επαχθούς αιτίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. Παίρνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα, εποπτεύει και ελέγχει όλα τα άλλα όργανα της Εταιρείας. Ιδίως, εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής και της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την εκλογή και την εγγραφή νέων μελών ή την επανεγγραφή παλαιών μελών κατά τα άρθρα αντιστοίχως 5 και 9 και την αποβολή τους κατά το άρθρο 10, αποφασίζει επί της σύμφωνα με το άρθρο 11 προσφυγής τους, αποφασίζει στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 12, αποφασίζει για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και, τέλος, για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας. 

 
ΑΡΘΡΟ 14

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

1)    Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο. Θέματά της ημερήσιας διάταξης είναι:

α) Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης που έληξε ˙ β) η εξέταση της έκθεσης που υποβάλει η Εξελεγκτική Επιτροπή για την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και τη χρήση που έληξε ˙ γ) η έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε ˙ δ) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων κατά την περίοδο που έληξε ˙ ε) η εκλογή νέων μελών στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικές αιτήσεις ˙ στ) η διενέργεια αρχαιρεσιών κάθε δύο χρόνια για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα, είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με έγγραφη αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των τακτικών μελών, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου το αργότερο 20 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2)    Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρείας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρείας.

 
ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:

1)    Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του, με προσκλήσεις που στέλνονται στα μέλη της Εταιρείας το αργότερο δεκαέξι ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνέλθει. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις η προθεσμία για την αποστολή των προσκλήσεων είναι δυνατόν να συντέμνεται σε πέντε μέρες πριν από τη συνέλευση.

2)    Από τα παρόντα μέλη της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας με ανάταση της χειρός, προκειμένου να διεξαχθούν οι εργασίες της συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη Γενική Συνέλευση, θέτει τα προς  συζήτηση θέματα και κηρύττει το πέρας των εργασιών της. Μέχρι να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να εκλεγούν Πρόεδροι ή Γραμματείς Γενικών Συνελεύσεων.

 
ΑΡΘΡΟ 16

Απαρτία:

1)    Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 33. Σε περίπτωση που η Συνέλευση ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς ατομική πρόσκληση στα μέλη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 32 και 33.

2)    Μέλος που κατοικεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την Αθήνα, ή που αποδεδειγμένα κωλύεται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, μπορεί – εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένο – να εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο τακτικό μέλος, για να το εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για λογαριασμό του σ’ αυτήν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να έχει παρά μόνο μία εξουσιοδότηση, για όλες τις εκπροσωπήσεις και ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση.

 
ΑΡΘΡΟ 17

Αποφάσεις:

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, §5 και των άρθρων 32 και 33. Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

1)    Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής. Αρχίζει μία εβδομάδα μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του μεθεπόμενου από τις αρχαιρεσίες έτους. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει μέχρις ότου συγκροτηθεί το νέο σε σώμα, χωρίς να μπορεί να διενεργεί  πράξεις διοικήσεως.

2)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο.

3)    Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί την εκλογή του και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, αναλαμβάνει δε τα καθήκοντά του μία εβδομάδα μετά την εκλογή του. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νέο όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της Εταιρείας. Σχετικά συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Επίσης, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το νέο για τα εκκρεμή θέματα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, συνεδριάζει τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστον μέλη του, τα οποία πρέπει να γράψουν στην αίτησή τους και τα θέματα που ενδιαφέρονται να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 20

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τα καθήκοντα που του ανατίθενται με άλλες διατάξεις του Καταστατικού, αποφασίζει για την αποτελεσματική επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, αναλαμβάνει τις κατάλληλες ενέργειες για την πραγματοποίηση τους και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου:

1)    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις επικοινωνίες προς κάθε τρίτον και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας, πάντοτε ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεών του, εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες των τυχόν Επιτροπών, υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας, καθώς και τις χρηματικές εντολές που αφορούν δαπάνες, εκτός των λειτουργικών εξόδων, και γενικά επιβλέπει τη λειτουργία της Εταιρείας.

2)    Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις παραπάνω δικαιοδοσίες του ο Αντιπρόεδρος, ή – αν βρίσκεται κι αυτός σε παρόμοια κατάσταση – ο Γεν. Γραμματέας ή άλλο μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3)    Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Εταιρείας που διετέλεσε Πρόεδρός του επί δύο συνεχείς θητείες.
 

ΑΡΘΡΟ 22

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα:

1)    Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία της Εταιρείας και το αρχείο, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τα παρόντα μέλη. Προσυπογράφει τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Πρόεδρο, φυλάει τη σφραγίδα της Εταιρείας και τηρεί το μητρώο των μελών της.

2)    Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.   
 

ΑΡΘΡΟ 23

Καθήκοντα Ταμία:

1)    Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου, στο οποίο καταχωρεί τις εισπράξεις και τις δαπάνες της Εταιρείας, και ενεργεί εισπράξεις με διπλότυπα αποδείξεων, που υπογράφονται από τον ίδιο και είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Κάνει τις πληρωμές βάσει εντολών που έχουν εκδοθεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση του άρθρου 21, § 1.

2)    Ο Ταμίας καταθέτει τα έσοδα της Εταιρείας στον τραπεζικό της λογαριασμό και προβαίνει σε αναλήψεις, ύστερα από ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)    Ο Ταμίας παρακολουθεί την κανονική είσπραξη της ετήσιας συνδρομής των μελών και κάθε μήνα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνολική κατάσταση εσόδων και εξόδων με το καθαρό υπόλοιπο του ταμείου. Συντάσσει κατάσταση της χρηματικής διαχείρισης και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων για το έτος που πέρασε, τα οποία υποβάλλονται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

 4)  Ο Ταμίας αναπληρώνεται, όπως και ο Γενικός Γραμματέας.


ΑΡΘΡΟ 24

Επιτροπές:

Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές για τους διαφόρους τομείς της δραστηριότητάς της. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από μέλη της Εταιρείας, με Πρόεδρο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργούν μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος του Διοικητικού Συμβουλίου  και υποβάλλουν προτάσεις, για την υλοποίηση των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τον τελικό λόγο.


ΑΡΘΡΟ 25

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

1)    Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή αποβλήθηκε από την Εταιρεία, ή κηρύχθηκε έκπτωτο από την ιδιότητά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες Συμβούλους κατά τη σειρά της επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των επιλαχόντων γίνεται κλήρωση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίασε αδικαιολόγητα από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται πως παραιτήθηκε.

2)    Για το τυχόν ειδικότερο αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίσταται (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας) γίνεται νέα εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 26

Αναγκαστική λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου συντελείται σε περίπτωση απόρριψης από την Τακτική Γενική Συνέλευση του οικονομικού απολογισμού ή του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί την εκλογή της και εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ως προς το χρόνο της θητείας της, την ανάληψη των καθηκόντων της και την παράδοση εγγράφων και ενημέρωση από την παλαιά Εξελεγκτική Επιτροπή, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 18 και το άρθρο 19.

ΑΡΘΡΟ 28

Καθήκοντα: Μετά τη λήξη κάθε χρήσης και την κατάρτιση του οικονομικού απολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για οικονομικό έλεγχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή της τα πρακτικά, τα βιβλία διαχείρισης, την αλληλογραφία, τα εντάλματα και ό,τι άλλο σχετικό στοιχείο ζητήσει. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Ο Γραμματέας της Εξελεγκτικής
Επιτροπής τηρεί σε αρχείο τα πρωτότυπα των εκθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

Αντικατάσταση της Εξελεγκτικής Επιτροπής:

Για την αντικατάσταση μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζονται κατ’αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 25.
 

ΑΡΘΡΟ 30

Πρόωρη λήξη της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής λήγει πρόωρα και Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί αμέσως Γενική Συνέλευση με θέμα αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, εάν :

1.     Οι επιλαχόντες για το αξίωμα μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επαρκούν για να αντικαταστήσουν τα μέλη που αποχώρησαν με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των τριών ΄μελών.

2.     Απορρίφθηκα από την τακτική Γενική Συνέλευση η έκθεση οικονομικού ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια από την ημερομηνία εκλογής του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής λήξει πρόωρα για τον λόγο των άρθρων 26 ή 30, η εκλογή των μελών του ενός ή του άλλου οργάνου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται προς τον σκοπό αυτόν κατά τα άρθρα 26 και 30.

ΑΡΘΡΟ 32

1)    Εκείνα από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα Συμβούλου ή μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καταθέτουν σχετική έγγραφη δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ταυτόχρονα υποψηφιότητα Συμβούλου και μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συγκεντρώνει σε δύο πίνακες, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων Συμβούλων και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στα μέλη της Εταιρείας, με ειδική πρόσκληση, που τους κοινοποιεί το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, τα ονόματα  όσων ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι, καθώς και το χρόνο και τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

2)    Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να εκλέξει έως τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έως δύο μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκφράζει την εκλογή του, βάζοντας έως τρεις σταυρούς προτίμησης στον πίνακα των υποψηφίων για το αξίωμα του Συμβούλου και έως δύο σταυρούς προτίμησης για το αξίωμα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, χωρίς περιορισμό σταυρών για τα νέα μέλη και, πάντως, μόνο ένα σταυρό δίπλα σε κάθε όνομα. Αταξία σχετικά με τους σταυρούς προτίμησης, έστω και σε έναν από τους πίνακες των υποψηφίων, συνεπάγεται ακυρότητα όλου του ψηφοδελτίου.

3)    Τα σχετικά με την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων μπορούν να συμπληρωθούν με κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

1)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τα νέα μέλη της Εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια, όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Εάν κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται και Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε όργανο αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε χωριστούς πίνακες. Σε εντελώς ξεχωριστό ψηφοδέλτιο μπαίνουν τα ονόματα των υποψηφίων νέων μελών της Εταιρείας.  

2)    Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή, την οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Τις υποψηφιότητες των μελών της Εφορευτικής επιτροπής προτείνει όποιος θέλει από τη Γενική Συνέλευση, καθώς κι απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγονται δε με ανάταση της χειρός. Μπορεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης να προτείνει τον εαυτό του ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Εκλέγονται πέντε μέλη, από τα οποία τα τρία πρώτα τακτικά και τα απόμενα δύο αναπληρωματικά. Για την εκλογή αυτή γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Υποψήφιοι σύμβουλοι ή υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3)    Η Εφορευτική Επιτροπή, που συνέρχεται αμέσως, εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, με πράξη της που καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, και διεξάγει τις αρχαιρεσίες. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, προβαίνει στις νόμιμες πράξεις και ενέργειες και μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγει την ψηφοδόχο και βγάζει τα αποτελέσματα. Ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τους εκλεγέντες: τους πρώτους επτά για το αξίωμα του Συμβούλου και τους πρώτους τρεις για το αξίωμα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για την ανακήρυξη του έβδομου Συμβούλου ή του τρίτου μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΑΡΘΡΟ 34

Το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τηρεί τα βιβλία των σωματείων, δηλαδή:

α) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και γ) το μητρώο των μελών, τα οποία τηρεί ο Γενικός Γραμματέας ˙ δ) το βιβλίο Ταμείου, τα οποία τηρεί ο Ταμίας ˙ ε) το βιβλίο πρακτικών και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
ΑΡΘΡΟ 35

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία πρέπει να είναι παρόντα τα μισά τακτικά μέλη συν ένα. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων τακτικών μελών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 
ΑΡΘΡΟ 36

Για τη διάλυση του Σωματείου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα υποχρεωτικά τα 3 / 4 από τα τακτικά μέλη. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων τακτικών μελών.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει τη διάλυση με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, σε καμιά περίπτωση όμως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα, η οποία φέρει τον τίτλο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, τη διεύθυνση των γραφείων της Κοδριγκτώνος 8, 112 57 Αθήνα και το έτος ιδρύσεως 1981.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία Hellenic Authors’ Society ή Societé des Écrivains Grecs.