ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1981ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1981

 

Οι συγγραφείς που υπογράφουν αυτό το κείμενο προέρχονται από διαφορετικούς αισθητικούς, ιδεολογικούς ή πολιτικούς χώρους και από διαφορετικές γενιές. Πέρα όμως από τις διαφορές τους, συμφωνούν σε ορισμένες βασικές αρχές, που επιθυμούν με τη δήλωσή τους αυτή να τις διατυπώσουν δημόσια, υπογραμμίζοντας ότι διατηρούν στο ακέραιο τις προσωπικές πεποιθήσεις τους. Πιστεύουν ότι η ελευθερία και η πολλαπλότητα στην έκφραση, η αντιπαράθεση των ιδεών, η ανεξαρτησία της πνευματικής δημιουργίας από κρατικές, κομματικές ή άλλες οικονομικής τάξεως χειραγωγήσεις αποτελούν αναγκαίους όρους για την πραγμάτωση του συγγραφικού έργου.

Ταυτόχρονα όμως, πιστεύουν στην ενεργητική και την κατά πεποίθηση συμμετοχή των πνευματικών ανθρώπων στα κοινά για την αποτίμηση του παρόντος και τον καθορισμό του μέλλοντος της χώρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην παιδεία και τη γλώσσα. Τούτο επιβάλλεται περισσότερο σήμερα, που οι συνέπειες της πρόσφατης δικτατορίας βαραίνουν ακόμη.

Πιστεύουν ότι η προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη είναι χρέος κοινό. Σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται την αλληλεγγύη, αισθάνονται αλληλέγγυοι με κάθε συγγραφέα και με κάθε άνθρωπο, οπουδήποτε της γης, που διώκεται για το έργο ή τις ιδέες του.

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουν ότι έχουν την υποχρέωση να συμπαραταχθούν σε μια συλλογική προσπάθεια, που θα καθιστούσε δυνατή τη συγκρότηση ενός φορέα αντιπροσωπευτικού του πνευματικού δυναμικού του τόπου και ικανού να εκφράσει τις αρχές αυτές και, συγχρόνως, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα των μελών του. Γιατί θεωρούν αυτονόητο ότι το έργο του συγγραφέα, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, είναι μορφή εργασίας, από την άσκηση της οποίας απορρέουν δικαιώματα που πρέπει να αναγνωρίζονται και να εξασφαλίζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει προνομιακή μεταχείριση, αλλά ούτε και δυσμενείς διακρίσεις για τον συγγραφέα.
 

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.Η προάσπιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας στο λόγο και την έκφραση, μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.

2. Η ανάληψη κάθε πρόσφορης δραστηριότητας για την προαγωγή και τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας.

3.Η προστασία των υλικών, πνευματικών και ηθικών δικαιωμάτων των μελών του. Η εν γένει κατοχύρωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων και, ιδίως, των συγγραφικών τους δικαιωμάτων.

4. Η συμπαράσταση – δικαστική, ηθική ή άλλη – σε κάθε συγγραφέα, μέλος ή όχι της Εταιρείας, που το έργο του υφίσταται οιασδήποτε μορφής λογοκρισία, ή που ο ίδιος διώκεται για το έργο ή τις ιδέες του, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η δικαστική αρωγή σε κάθε μέλος που αντιμετωπίζει διώξεις για το συγγραφικό του έργο.

5.Η ενεργός παρέμβαση στις κρατικές και εν γένει δημόσιες διαδικασίες λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων που αφορούν στα λογοτεχνικά και πολιτισμικά πράγματα.