EVA LATORRE BROTO


EVA LATORRE BROTO

Η Eva Latorre Broto είναι Διδάκτορας Κλασσικής Φιλολογίας, πτυχιούχος
Ισπανικής Φιλολογίας, και Master στην Αρχειονομία. Eίναι μέλος του ΔΣ του
Ισπανο-Ελληνικού Πολιτιστικού Σύνδεσμου, αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας
Συγγραφέων της Ελλάδας, και το 2021 έχει βραβευτεί από την Εταιρεία για τον
Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό με το μετάλλιο Lord Byron για την έρευνά της
για τους Ισπανούς φιλέλληνες.
Ο Ελληνισμός και η επιρροή του στην Ιστορία της Ισπανίας αποτελούν τα κύρια
επιστημονικά της ενδιαφέροντα, που επικεντρώνονται ιδιαίτερα γύρω από το
ευρύ και σε μεγάλο βαθμό μη ερευνημένο θέμα του Φιλελληνισμού στον
Ισπανικό πολιτισμό. Η διδακτορική της διατριβή, Ο Φιλελληνισμος στον ισπανικό
χώρο. Το ελληνικό στοιχείο ως αναφορά αυτοαναπαράστασης στους ιδεολογικούς
λόγους της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής (1821-1824), (Universidad
Complutense de Madrid 2019) και οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της,
επικεντρώνονται στις διάφορες προσλήψεις και εκφάνσεις του φαινομένου του
Φιλελληνισμού τόσο στο χώρο της Ισπανίας όσο και στον ευρύτερο χώρο της
Λατινικής Αμερικής στις δεκαετίες του 1820 και 1830.

 Πληροφορίες: 
Όνομα:  EVA
Επίθετο:  LATORRE BROTO
Εργογραφία: 

1) Βιβλία:
Libertadores de un gran pueblo. Revolución griega, filohelenismo e Internacional Liberal
en España (1821-1822). (Τρίγλωσση έκδοση Ισπανικά-Ελληνικά-Αγγλικά). Eκδ.
Καστανιώτης: Aθήνα 2022.
Grecia como bandera de libertad en la Cuba del siglo XIX. Vida y obra de José Luis Alfonso
(1810-1881). Asociación Cultural Hispano-Helénica: Madrid 2021 (υπό εκτύπωση).
Griegos que el estandarte alzáis de libres. Poesía filohelénica española e hispanoamericana
(1821-1843). Asociación Cultural Hispano-Helénica: Madrid 2015, 242 pp. ISBN: 978-84-
87724-06-0 https://www.academia.edu/40601880/
Imágenes de Bizancio en las Literaturas Hispánicas / Εικόνες του Βυζαντίου στις
Ισπανικές Λογοτεχνίες, (δίγλωσση έκδοση Ισπανικά-Ελληνικά). Instituto Cervantes de
Atenas: Atenas 2009, 179 pp. ΙSBN: 978-960-8334-14-4
2) Επιστημονικές εκδόσεις (ως επιμελήτρια)

Á. GARCÍA MARÍN - E. LATORRE BROTO (eds.), Periferias de la Revolución. Contextos
transnacionales de la insurrección griega de 1821 [Περιφέρειες της Επανάστασης. Η
Ελληνική εξέγερση του 1821 σε διεθνικό πλαίσιο], [Estudios y textos de Erytheia 11],
Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2021. 438 pp. ISBN: 978-84-87724-08-4.
F. J. ORTOLÁ - E. AYENSA - E. LATORRE - Á. GARCÍA MARÍN - A. DEL CAMPO (eds.), Pedro Bádenas de la
Peña. Έτσι σοφός που έγινες (Sabio como te has vuelto). Selección de artículos, [Estudios y
textos de Erytheia 9], Universidad de Cádiz - Asociación Cultural Hispano-Helénica 2016,
281 pp. ISBN: 978-84-9828-587-1.
R. ZAPATA RODRÍGUEZ, Italia bizantina. Historia de la segunda dominación bizantina en Italia
(867-1071). Edición científica e índice onomástico de Eva Latorre Broto [Estudios y
textos de Erytheia 4], Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2006, 288 pp. ISBN:
84-87724-02-7.
3) Άρθρα (από το 2010 ως σήμερα)
—«Ισπανία και Ελλάδα: 1821-1822. Η Μεσόγειος σε επανάσταση. / España y Grecia:
1821-1822. El Mediterráneo en Revolución», Tribuna abierta de Estudios Hispano-
Helenos, τχ. Γ & Δ (φθινόπωρο-otoño 2021/ χειμώνας-invierno 2022), 25-32.
https://www.academia.edu/76513478/
—«Poemas viajeros. Aportaciones sobre la presencia de la Revolución Griega en la
prensa de Argentina y Perú (1822)», Anales de Literatura Hispanoamericana 49 (2020),
335-351. https://www.academia.edu/47728930/
—«Contribuciones al estudio del filohelenismo en Hispanoamérica: cantos a la Grecia
libre en la Gran Colombia», Byzantion Nea Hellás 39 (2020), 317-344.
https://www.academia.edu/44688274/
—«Jerónimo de la Gándara. Obra gráfica desconocida y documentación inédita»,
Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 119-120 (2018-
2019), 9-31.
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/boletines/BOLETIN%20119
-120.pdf
—«Un brindis en el Acrocorinto: la excursión por la Argólide del cónsul Plácido de Jove y
Hevia en 1850», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 38 (2017), 199-
238. https://www.academia.edu/44071953/
—«Οι μάρτυρες του Σουλίου στην Αβάνα. Η αμερικάνικη πορεία ενός βιβλίου “με
ποιήματα στα γαλλικά”» [Los Mártires de Suli en La Habana. La aventura americana de
un libro “con poemas en francés”], en Α. Β. ΜΑΝΔΥΛΑΡΆ - Γ. Β. ΝΙΚΟΛΆΟΥ - Λ. ΦΛΙΤΟΎΡΗΣ - Ν.
ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες
από το 1821 ως σήμερα, Αθήνα 2015, 493-516.
—«Ayudar a Grecia», Revista Historia y Vida 570 (septiembre 2015), 66-75.
—«Las relaciones diplomáticas entre la España liberal y la Grecia insurrecta: la misión
de Andreas Louriotis en Madrid (1822)», Byzantion Nea Hellás 34 (2015) (Santiago de
Chile), 219-257.
https://www.researchgate.net/publication/283709799
—«Grecia como camino hacia la libertad: el filohelenismo de José María Heredia», Anales
de Literatura Hispanoamericana 42 (2013), 279-296.
http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/43668
—«Ένα δείγμα της αλήτικης ζωής του Τεύκρου Ανθία στην Αθήνα: το tango Βραδυνό
παράπονο (1929)» [Una muestra de la vida vagabunda de Tefcros Ancías en Atenas: el
tango Lamento nocturno (1929)], en Λ. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΊΟΥ (επιμ.), Τεύκρος Ανθίας. Τρία χρόνια
αλήτης. Απομνημονεύματα της αλήτικης ζωής μου. Μικροφιλολογικά Τετράδια 14 (2013),
48-52.

—«El negocio de la guerra. Un presupuesto de equipamiento militar de la armería
Lesoinne para el ejército griego (1824)», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y
Neogriegos 33 (2013), 207-234. https://www.academia.edu/40599294/
—«Η Ανεράδα του Βασίλη Μιχαηλίδη: μία μεταφραστική πρόταση στα Ισπανικά» [La
Nereida de Vasilis Mijailidis: una propuesta de traducción en español], Μικροφιλολογικά
33 (2012), 19-22.
—«Los amigos de la libertad: documentos sobre el filohelenismo español», Erytheia.
Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 33 (2012), 195-251.
https://www.academia.edu/40597562/
—«Los filohelenos españoles: estado de la cuestión y actualización de nómina», Erytheia.
Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 32 (2011), 279-319.
https://www.academia.edu/40597521/
—«La Diosa y su isla. Η Θεά και η νήσος της. Μία έκθεση για την Κύπρο και τη
Μεσογειακή Αρχαιότητα στην Ισπανία» [La Diosa y su isla. Una exposición en España
sobre Chipre y el Mediterráneo en la Antigüedad], Άνευ 41 (verano 2011), 28-34.
—«Κάλλιο αργά παρά νωρίς. Συμπληρώνοντας μία αφιέρωση για τον Γιάννη
Κατσούρη» [Mejor tarde que temprano. Completando una dedicatoria para Yanis
Catsuris], Άνευ 38-39 (otoño-invierno 2010), 193.
—«Andrónica, de Ángel Guimerá: una tragedia antibizantina como expresión del
catalanismo de fin de siglo», Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 32
(2010), 279-319. https://www.academia.edu/40597698/
—«La Guerra de Chipre, 1571. El fracaso del esfuerzo cristiano», Historia y Vida 507
(julio 2010), 31-51.

4) Μεταφράσεις
Πίτσα ΓΑΛΑΖΗ, Ένας κόσμος Ελ Γκρέκο / Pitsa Galasi, Un mundo El Greco (δίγλωσση
έκδοση Ελληνικά-Ισπανικά). Εκδ. Αρμός: Αθήνα 2020, 83 σσ. ISBN: 978-960-615-296-2
Yorgos FILIPU PIERIDIS, Los algodoneros, (trad., introd. y glosario de Eva Latorre Broto).
Miguel Gómez Ediciones, Málaga 2010, 148 pp. ISBN: 978-84-87724-03-5.
* Γιώργος Φιλίππου Πιερίδη, Οι Βαμβακάδες. Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού: Λευκωσία 1994, 128 σσ. ISBN: 9963-0-1052-0.
Yorgos FILIPU PIERIDIS, Relatos de Oriente Medio, (trad. introd. y notas de Eva Latorre
Broto), Miguel Gómez Ediciones, Málaga 2010, 152 pp. ISBN: 978-84-88326-65-2.
* Γιώργος Φιλίππου Πιερίδη, Διηγήματα από τη Μέση Ανατολή. Εκδ. Σύγχρονη Εποχή Κύπρου:
Λευκωσία 1995, 111 σσ. ISBN: 9963-8007-2-6.
Pitsa GALASI, Las Épsilon de Elena, (trad., introd. y glosario de Eva Latorre Broto), Centro
de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelenísticos, Universidad de Chile, Santiago de
Chile 2010. ISBN: 978-956-19-0701-0.
* Πίτσα Γαλάζη, Τα Εψιλον της Ελένης, Εκ. Αρμός: Αθήνα 1998, 118 σσ. ISBN: 960-527-062-5.
Anzulis DIMOSCENUS, Imaginario e ideología en Bizancio. Cinco estudios sobre el
pensamiento bizantino, [Estudios y textos de Erytheia 5], Asociación Cultural Hispano-
Helénica, Madrid 2010, 108 pp. ISBN: 978-84-87724-03-5.
* Ανθούλλης Α. Δημοσθένους, Ιδεολογία και φαντασία στο Βυζάντιο. Μελέτες ανθρωπολογίας
των νοοτροπιών μέσα από τη Βυζαντινή γραμματεία. Σειρά Εκδόσεων Ινστιτούτου

Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 4. Power Publishing: Λευκωσία 2007, 92 σσ. ISBN: 978-
9963-673-08-7
Yorgos BUDALÍS, «Las encuadernaciones islámicas y su influencia en la técnica y
ornamentación de las encuadernaciones griegas postbizantinas», Erytheia. Revista de
Estudios Bizantinos y Neogriegos 26 (2005), pp. 127-176.
* Γιώργος Μπουδαλής, Οι ισλαμικές σταχώσεις και η επίδρασή τους στην τεχνική και την
διακόσμιση των ελληνικών μεταβυζαντινών σταχώσεων, Βιβλιοαμφιαστής 2 (2004), σσ.
55-118.
Vasilikí NERANTSI-VARMASI, Historia medieval de Chipre según las fuentes bizantinas,
[Estudios y textos de Erytheia 3], Asociación Cultural Hispano-Helénica, Madrid 2003.
ISBN: 84-87724-01-9.
* Βασιλική Νεράντζη-Βαρμάζη, Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου μέσα από τις βυζαντινές πηγές.
Εκδόσεις Βάνιας: Θεσσαλονίκη 1995, 144 σσ.


Έτος γέννησης:  1968
Τόπος γέννησης:  Barbastro (Huesca) Ισπανία
Τίτλος αποσπάσματος:  Griegos que el estandarte alzáis de libres.
Κείμενο αποσπάσματος: 

Griegos que el estandarte alzáis de libres. Poesía filohelénica española e
hispanoamericana (1821-1843), ACHH: Madrid 2015. ISBN: 978-84-87724-06-0
Breve introducción a la literatura filohelénica escrita en español. 35 poemas y 6
textos en prosa.


Griegos que el estandarte alzáis de libres es el primer verso del primer poema
filohelénico escrito en español localizado hasta el momento. Su elección como
título para esta compilación de la poesía filohelénica producida en el ámbito
hispano bajo la inspiración de la Revolución Griega es tan sólo un humilde
homenaje al poeta anónimo que introdujo en el discurso de la poesía patriótica y
revolucionaria un nuevo motivo del que todos los españoles de ambos
hemisferios se sirvieron para cantar a la Libertad que cada uno de ellos creyó
más conveniente para su patria.
Siempre se ha considerado que España, por una u otra razón, se mantuvo al
margen de la oleada de literatura filohelénica que arrasó Europa y Estados
Unidos como expresión del apoyo a la Revolución Griega, iniciada en marzo de
1821 por Aléxandros Ipsilandis con el fin de crear una Grecia renacida e
independiente del dominio del Imperio Otomano. Lo cierto es que, frente al
torrente de poesía filohelénica europea, los testimonios poéticos españoles sobre
la lucha de la Grecia moderna por su libertad se han contado hasta ahora con los
dedos de una mano.
El primero en concretar una corriente filohelénica en la literatura española
fue Guillermo Díaz-Plaja en 1936, al incluir un epígrafe titulado «El movimiento
filohelénico» en su obra Introducción al romanticismo español, donde lo asocia a

la corriente romántica europea, al exotismo legendario y a la exaltación de la
libertad. El autor tan sólo menciona cuatro piezas: el poema A Grecia y el soneto
Leónidas, que Eugenio de Ochoa publicó en El Artista en 1835 y 1836; la
Despedida del patriota griego de la hija del apóstata, de José de Espronceda
(1834), y la Canción guerrera con motivo del levantamiento de los griegos, de
Francisco Martínez de la Rosa (1833), escritos en la estela del filohelenismo
romántico de Victor Hugo y Lord Byron. A continuación salta hasta 1879, cuando
Gaspar Núñez de Arce publica La última lamentación de Lord Byron.
Escasa atención ha merecido la literatura filohelénica española desde
entonces. Nada encontramos hasta que en 1972 el profesor de la Universidad de
Salónica Yanis Hassiotis publicó un artículo en griego en el que recorría todas las
facetas del filohelenismo español, desde los voluntarios que acudieron a luchar a
Grecia hasta su expresión intelectual en ensayo, prosa y poesía, donde menciona
los títulos ya citados por Díaz-Plaja y añade uno más a la lista, El esclavo griego a
sus compañeros de infortunio, que un tal Juan Antonio Sazatornil publicó en el
Semanario Pintoresco en 1838 y que el padre Francisco García Blanco había
calificado de imitación de Espronceda ya en 1891.
Estudios sucesivos han trabajado el filohelenismo español tanto desde el
punto de vista político como desde el cultural, pero ningún otro poema se había
sumado a tan enjuto elenco hasta que en el año 2012 Gloria Mora, profesora de la
Universidad Autónoma de Madrid, añadió la inédita Oda a la Libertad de Mariano
José de Larra, que se inspiró en la victoria de Navarino de 1827.
A los seis poemas mencionados, en el presente compendio añadimos
veintinueve poemas más en los que la Grecia moderna funciona como eje central
o goza de un significado importante en la estructura general de la composición.
Seguimos estando muy lejos de la producción de poesía filohelénica de otros
países, pero estos textos amplían de manera considerable el campo de estudio
sobre el filohelenismo literario en español, dejando abierta la puerta a la
posibilidad de que, a medida que se profundice en el conocimiento de la
literatura del siglo XIX, vayan apareciendo todavía más.
Sin embargo, la primera conclusión importante que se deriva del
descubrimiento de este elevado número de poemas desconocidos hasta ahora es
que resulta ya absolutamente imprescindible desterrar de una vez por todas la
obsoleta idea de que el filohelenismo surgió en España a partir de 1828 como
imitación del filohelenismo romántico inglés y francés. Estos poemas
demuestran que el filohelenismo hispánico surgió en el mismo momento en que
se tuvo conocimiento del estallido de la Revolución Griega, si bien las críticas
circunstancias políticas y sociales que España e Hispanoamérica atravesaron
durante la década de 1820 condicionaron de forma determinante su libertad de
expresión.
Los límites cronológicos que nos hemos marcado abarcan desde 1821 hasta
1843. El punto de inicio está claro: 1821 es el año en que estalló la Revolución

Griega; 1843 es el año en que el poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés,
Plácido, escribió sendos sonetos dedicados a Grecia y Polonia. Grecia ya tenía
garantizada su libertad, pero lamentaba que existieran otros países aún esclavos
de la tiranía, utilizando a Polonia como disfraz de su dolor por su patria Cuba. Un
año después, en 1844, Plácido moría fusilado por la represión del régimen
colonial. Y precisamente la poesía filohelénica cubana ha sido el factor
determinante de la organización del presente corpus.
Presentamos en un primer apartado los poemas de la España peninsular
agrupados bajo tres epígrafes: 1) los poemas del Trienio Liberal (1821-1823), 2)
los poemas del Exilio (1826-1829), y 3) los poemas de la Restauración liberal
(1833-1843). En todos ellos, Grecia es utilizada como el paradigma de la lucha
entre libertad y despotismo, esto es, las dos formas de concebir el gobierno
político de la nación. Ésa es la razón por la que sólo encontramos poemas
filohelénicos en los periodos en los que en España se impuso el régimen liberal, y
en aquellos ámbitos donde los emigrados españoles podían expresarse sin temor
a represalias, como el exilio londinense y el americano.
En el segundo apartado presentamos los poemas filohelénicos
hispanoamericanos, que hasta ahora no habían sido compilados ni estudiados de
forma conjunta. El denominador común de la poesía filohelénica americana es la
utilización de Grecia como paradigma de la victoria de la libertad frente al
despotismo de un imperio invasor, esto es, el dominio español. En este sentido, la
utilización de Grecia que en su poesía filohelénica hace Cuba se inserta de lleno
en el discurso revolucionario de liberación americana, razón por la que la
incluimos en el apartado correspondiente a América a pesar de que fue parte de
España hasta 1898. La mención de la Grecia moderna en la obra de los poetas
cubanos siempre formó parte del discurso de resistencia contra el poder
colonial, lo que explica la existencia de un puñado de poemas filohelénicos de
poetas cubanos que quedaron silenciados e inéditos.
En el tercer apartado hemos recopilado los poemas filohelénicos tanto
americanos como españoles que no vieron la luz en el momento ni en el lugar en
que fueron escritos, pues la prudencia ante unas circunstancias políticas
represivas imponía que el canto a la Grecia moderna se hiciera en silencio. Así,
varios poemas silenciados cubren el periodo correspondiente a la Década
Ominosa (1823-1833) tanto en la España peninsular como en Cuba, incluyendo
también una significativa muestra de un poema silenciado en el exilio francés en
1826, que indica que los españoles no debían escribir sobre la Revolución Griega
ni siquiera en Francia, que ardía entonces en sentimiento filohelénico.
A modo de epílogo, nos hemos tomado la licencia de incluir cinco relatos
breves y una obra teatral también desconocidos hasta ahora. Estamos
convencidos de que muchos más textos de estas características, bien traducidos,
bien originales, se esconden aún entre la prensa de un periodo —el segundo
cuarto del siglo XIX— en el que el relato se estaba empezando a imponer como
género y forma de expresión de los valores de la cada vez más pujante sociedad

burguesa. Su estudio de conjunto ayudará a perfilar la evolución de la percepción
que el público español e hispanoamericano tuvo de la nueva Grecia libre.
Dadas la extensa diacronía de lo griego y el concepto de regeneración de la
antigua Grecia que impregna el proceso de construcción de la Grecia coetánea,
resulta difícil marcar la línea donde acaba el clasicismo o el uso de elementos de
la cultura clásica y dónde empieza el filohelenismo o el reconocimiento del
derecho a la existencia de la Grecia moderna en virtud de su glorioso pasado, de
su mérito presente y de su prometedor futuro. Por esa razón, en el presente
compendio de poesía filohelénica en español nos hemos limitado a incluir
aquellos poemas y textos en los que se hace alusión de forma explícita a la
Guerra de la Independencia griega.
Al hilo de esto, debemos hacer una puntualización que consideramos
importante: la inmensa mayoría de los elementos clásicos que aparecen en estos
poemas están tomados de entre los momentos más gloriosos de la historia de las
repúblicas de la Antigüedad, Esparta y Atenas. Las Guerras Médicas del 480 y
490 a.C., en las que generales como Leónidas, Milcíades, Temístocles o Pausanias
vencieron a los infinitos ejércitos de los reyes persas Jerjes y Darío se convierten
en referente ineludible a la hora de ilustrar la lucha entre el despotismo y la
libertad. Desde el mismo momento en que se produjo, la victoria de los griegos
sobre los persas cobró un valor simbólico que jamás perdió a lo largo de la
Historia; no obstante, su consagración vino de la mano de los ideólogos de la
Revolución Francesa, que se sirvieron de las repúblicas de la época antigua para
ilustrar al pueblo en los valores de libertad, virtud y ciudadanía que debían
ejercer en lo sucesivo.
Reflexionando sobre la abundante presencia en la literatura de la
emancipación en el Río de la Plata de los motivos clasicistas relacionados con las
repúblicas de la Antigüedad y su utilización como arquetipos de la libertad y del
despotismo por la Revolución Francesa, el crítico argentino Arturo Berenguer
Carisomo acuñaba en 1947 el concepto “neoclasicismo jacobino”. En este sentido,
en la lectura de la literatura filohelénica deberíamos dejar a un lado un concepto
tan amplio y difuso como “tradición clásica”, que abarca desde la mención a una
ninfa o una musa hasta Telémaco, Anacarsis o Leónidas, para utilizar otro
concepto que aluda de manera más específica a estos elementos de la cultura
antigua que presentan un contenido político definido y desafiante.
Así pues, la segunda conclusión importante que podemos extraer de esta
colección de poemas es que leer la literatura filohelénica únicamente en clave de
tradición clásica cercena su carga política y la sobrevalora como producto de la
erudición del escritor, dejando en segundo plano la necesidad de expresión de
una conciencia revolucionaria y cívica. Por esta razón, consideramos que el
neoclasicismo jacobino es la herramienta imprescindible que nos permitirá
apreciar en toda su extensión el potencial subversivo y disruptor de la poesía
filohelénica escrita en español desde 1821 en ambas orillas del Océano Atlántico.

 


 


E-mail:  elatorre.academia@gmail.com
Website:  https://independent.academia.edu/EvaLatorreBroto