Διαδικασία εισδοχήςΓια την εισδοχή νέων μελών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1)    Ο συγγραφέας που επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος της Εταιρείας και αποδέχεται το καταστατικό της μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση, εφόσον έχει δημοσιεύσεις που εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 4* και έχουν περάσει τουλάχιστον πέντε χρόνια από την πρώτη του δημοσίευση.

2)    Την αίτηση του υποψηφίου μέλους, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή Word, πρέπει να συνοδεύουν δύο αντίτυπα των βιβλίων ή των δημοσιευμάτων του και στοιχεία για την πνευματική του παρουσία (κριτικές κλπ.) όπως επίσης και αιτιολογημένη έκθεση ή εκθέσεις πάλι ηλεκτρονικά σε μορφή Word με την υπογραφή τουλάχιστον επτά τακτικών μελών. Οι υπογραφές θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονική επιστολή κάθε μέλους που υπογράφει.

3   Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, φέρνει την αίτηση στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση.

4)   Τρεις μήνες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί σε όλα τα τακτικά μέλη τα ονόματα των υποψηφίων μελών και υπογραφόντων την αίτηση κάθε υποψηφίου μέλους, και διανέμει αντίγραφα των αιτιολογημένων εκθέσεων. Επίσης με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έργα, τα δημοσιεύματα και τα άλλα στοιχεία που αφορούν στη λογοτεχνική παρουσία κάθε υποψηφίου, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους στα γραφεία της Εταιρείας.

5)   Στη Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακεφαλαιώνονται για κάθε υποψήφιο χωριστά οι αιτιολογημένες εκθέσεις, όπως επίσης και οι ενδεχόμενες γραπτές αντιρρήσεις, και αναφέρονται τα ονόματα των μελών που τις συνέταξαν και τις προσυπογράφουν. Αμέσως κατόπιν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των αιτήσεων με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία τουλάχιστον 55% των παρόντων μελών.

6)   Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκριτική ή απορριπτική, ανακοινώνεται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που η απόφαση είναι εγκριτική, ο εκλεγείς καταβάλει στο ταμείο της Εταιρείας το ορισμένο ποσό ως δικαίωμα  εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του, εγγράφεται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στα μητρώα της Εταιρείας και θεωρείται μέλος της, από τότε που η Γενική Συνέλευση έλαβε σχετική απόφαση.

7)   Σε περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, μπορεί να εισαχθεί στη Γενική Συνέλευση με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου νέα αίτηση, εφόσον ο υποψήφιος έχει δημοσιεύσει νέα εργασία.

  • H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισδοχή νέου μέλους στην Εταιρεία Συγγραφέων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν στείλει στα γραφεία της Εταιρείας όσα προβλέπονται πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

* ΑΡΘΡΟ 4

Η Εταιρεία έχει μέλη τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει στην ελληνική γλώσσα ποιήματα, πεζογραφήματα, δοκίμια και μελέτες για τη λογοτεχνία ή λογοτεχνικές μεταφράσεις, που με την ποιότητά τους συμβάλλουν στην προαγωγή του ελληνικού λόγου.

β) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού με τα προσόντα των τακτικών μελών, ή αλλοδαποί συγγραφείς, αν έχουν δημοσιεύσει μελέτες, μεταφράσεις, άρθρα κ.λπ., που συντείνουν στην προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας.

γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί συγγραφείς που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση των σκοπών της Εταιρείας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.