Η έρευνα για το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα


09/09/23
Η έρευνα για το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα

Η έρευ­να του ΟΣ­ΔΕΛ με τί­τλο «Ανα­γνώ­σεις, ανα­γνώ­στες και ανα­γνώ­στριες: Το βι­βλίο και το κοι­νό του στην Ελ­λά­δα» -την επι­στη­μο­νι­κή διεύ­θυν­ση της οποί­ας εί­χε ο Νί­κος Πα­να­γιω­τό­που­λος κα­θη­γη­τής κοι­νω­νιο­λο­γί­ας στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρια­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών- πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με ίδιους πό­ρους, στο πλαί­σιο του πο­λι­τι­στι­κού και κοι­νω­νι­κού του προ­γράμ­μα­τος, το οποίο απο­τε­λεί μέ­ρος της απο­στο­λής του Ορ­γα­νι­σμού.

Πρω­ταρ­χι­κός στό­χος της εν λό­γω έρευ­νας, που διε­νερ­γή­θη­κε από τον Ια­νουά­ριο του 2021 έως τον Φε­βρουά­ριο του 2022, ήταν η κα­τα­γρα­φή και η ερ­μη­νεία του συ­στή­μα­τος των πα­ρα­γό­ντων που κα­θο­ρί­ζουν την ανα­γνω­στι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά, αλ­λά και η επι­και­ρο­ποί­η­ση της γνώ­σης που δια­θέ­του­με μέ­χρι σή­με­ρα.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη έρευ­να που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 12 χρό­νια με­τά την αντί­στοι­χη έρευ­να του ΕΚΕ­ΒΙ και η οποία απο­τυ­πώ­νει την κα­τά­στα­ση, όπως ακρι­βώς αυ­τή δια­μορ­φώ­θη­κε με­τά την οι­κο­νο­μι­κή και την υγειο­νο­μι­κή κρί­ση που με­σο­λά­βη­σαν, αλ­λά­ζο­ντας άρ­δην το εκ­δο­τι­κό το­πίο. Την πο­σο­τι­κή έρευ­να ανέ­λα­βε ο Στρά­τος Φα­να­ράς και η Metron Analysis, η οποία εί­χε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει και την έρευ­να του ΕΚΕ­ΒΙ το 2010. Η έρευ­να, εκτός από την κα­τα­γρα­φή των πο­σο­τι­κών στοι­χεί­ων, ανα­ζή­τη­σε απα­ντή­σεις σε καί­ρια ερω­τή­μα­τα, όπως πώς κα­τα­λή­γει κά­ποιος να εί­ναι συ­στη­μα­τι­κός ή μέ­τριος ανα­γνώ­στης, αλ­λά και για ποιους λό­γους τε­λι­κά κά­ποιος ή κά­ποια δεν γί­νε­ται ανα­γνώ­στης ή ανα­γνώ­στρια.

Τα ευ­ρή­μα­τα της έρευ­νας ανα­δει­κνύ­ουν και τεκ­μη­ριώ­νουν την αι­τιώ­δη σχέ­ση της ανά­γνω­σης με την προ­σω­πι­κή, επαγ­γελ­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη. Επί­σης, η με­λέ­τη συ­νο­δεύ­ε­ται από συ­μπε­ρά­σμα­τα, προ­τά­σεις και ένα επί­με­τρο για το με­γά­λο ζή­τη­μα που ανα­δει­κνύ­ε­ται από την έρευ­να, το γε­γο­νός ότι οι ανα­γνω­στι­κές ανι­σό­τη­τες πα­ρά­γουν κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­σμι­κές ανι­σό­τη­τες.
>>click for more>>>